Inloggad som:

avslutad_ZEAL-1L

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ZEAL-1L
En fas 3, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie som jämför niraparib plus pembrolizumab med placebo plus pembrolizumab som underhållsbehandling för patienter med stabil eller förbättrad sjukdom efter första linjens behandling med platinumbaserad kemoterapi och pembrolizumab för sjukdomsstadie IIIB eller IV vid icke småcellig lungcancer
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled,
PLACEHOLDER
Deltagarna randomiseras till antingen niraparib eller placebo i kombination med pembrolizumab. Målet är att jämföra skillnaden i överlevnad eller tid till återfall mellan de två grupperna samt biverkningar, symtom och livskvalitet. Pembrolizumab-behandling kan fortsätta i 35 cykler. Behandling därefter, kan ske med sponsors godkännande. Behandling med niraparib/placebo kan uppgå till 3 år, därefter om patienten har ytterligare nytta av behandlingen. Om patienten avbryter den ena behandlingen kan den fortsätta med den andra behandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter över 18 år med avancerad (stadium IIIB) eller metastaserad (stadium IV) icke småcellig lungcancer som har stabil sjukdom, partiell respons eller komplett respons efter 4-6 cykler med platinumbaserad första linjens induktionsbehandling med pembrolizumab.
Patienterna får inte ha några kända behandlingsbara mutationer.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-15)

Tillbaka till listan