Inloggad som:

Veritac-2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Veritac-2
En randomiserad, öppen, multicenterstudie i fas 3 av ARV-471 (PF-07850327) jämfört med Fulvestrant hos studiedeltagare med östrogenreceptor-positiv, HER2-negativ avancerad bröstcancer vars sjukdom progredierade efter tidigare endokrinbaserad behandling för avancerad sjukdom
A phase 3, Randomized, Open-Label, Multicenter Trial of ARV-471 (PF-07850327) vs Fulvestrant in Paticioants with Estrogen Receptor-Positive, HER2-Negative Advanced Breast Cancer Whose Disease Progressed After Prior Endocrine Based Treatment for Advanced Disease.
PLACEHOLDER
En internationell, fas III, multicenter, randomiserad öppen studie som jämför behandling med ARV-471 med fulvestrant hos patienter med östrogenreceptorpositiv, HER2-negativ avancerad bröstcancer som progredierat efter behandling med endokrin terapi i kombination med CDK4/6-hämmare. Ca 560 deltagare kommer inkluderas. Deltagarna kommer randomiseras mellan att få peroral behandling med ARV-471 eller injektion fulvestrant. Pre/peri-menopusala kvinnor ska behandlas med LHRH agonist.
Mer information om studien för vårdgivare
Lokalt avancerad el metastatisk sjukdom, ER-positiv, Her2-neg . Ska ha fått behandling med CDK4/6 hämmare i kombination med endokrin terapi. Kan ha fått ytterligare 1 endokrin behandling. Den senaste endokrina behandlingen måste ha givits > 6 mån före sjukdomsprogress.
Nydiagnostiserade hjärn/CNS metastaser. Tidigare behandling med ARV-471, fulvestrant, elacestrant, mTOR, PI3K, AKT inhiberare och PARP inhiberare.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Katja Grönros (2024-03-19)

Tillbaka till listan