Inloggad som:

TRIM

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

TRIM
En prospektiv randomiserad uppföljningsstudie för att utvärdera värdet av radiologiska undersökningar som tillägg till kliniska kontroller efter radikal kirurgi av malignt melanom i stadium IIb-c och stadium III
A Prospective Randomized Multicenter Trial to Assess the Role of Imaging During Follow up After Radical Surgery of Stage IIb-c and III Cutaneous Malignant Melanoma
PLACEHOLDER
Personer med hög återfallsrisk har idag läkarbesök var 6:e till 12:e månad i 3 år. Röntgen och blodprovstagning utförs normalt inte på symptomfria patienter i Sverige. Studiens syfte är att undersöka om tillägg av röntgen och blodprover medför tidigare upptäckt av återfall och bättre prognos.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med malignt melanom med hög återfallsrisk och som har genomgått radikal kirurgi för stadium IIb-c och III. Tillräckligt god njurfunktion för att klara intravenös kontrastmedelsförstärkning. Patienter som radikalopererats för Merkelcellcancer i stadium I-IIIB kan också inkluderas.
Patient som ej bedöms tolerera behandling vid recidiv. Förväntad överlevnad <2 år till följd av andra sjukdomar (t ex hjärtsjukdom, grav MS, levercirrhos).Annan malignitet inom de senaste 5 åren, exkl in situ bröst- el cervixcancer, in situ melanom och annan hudcancer.Graviditet/planerad graviditet.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-04-17)

Tillbaka till listan