Inloggad som:

avslutad_TAK-788-3001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_TAK-788-3001
En randomiserad, fas 3-, öppen multicenterstudie avseende effekten av TAK-788 som förstahandsbehandling jämfört med platinumbaserad kemoterapi hos patienter med icke-småcellig lungcancer med mutationer i exon 20 i EGFR-genen
A Randomized Phase 3 Multicenter Open-Label Study to Compare the Efficacy of TAK-788 as First-Line Treatment Versus Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Non-Small Cell Lung Cancer With EGFR Exon 20 Insertion Mutations
PLACEHOLDER
TAK-788 som första linjens behandling jämfört med Platinum-baserad kemoterapi för icke småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR Exon 20 mutation. Vid eventuell sjukdomsprogress i kemoterapiarmen finns möjlighet till övergång till behandling med TAK-788.
Mer information om studien för vårdgivare
Lungcancer med mutation i Exon 20 i EGFR-genen. Lokalt avancerad sjukdom som inte är kandidat för kurativ behandling, återfall efter kurativt syftande behandling eller nyupptäckt metastaserad sjukdom. ECOG 0-1. Adekvat organfunktion.
Obehandlade hjärnmetastaser. Obehandlat högt blodtryck.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan