Inloggad som:

PSMAddition

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PSMAddition
An International Prospective Open-label, Randomized, Phase III Study Comparing Androgen Deprivation Therapy and Novel Androgen Axis Drugs Alone or With 177Lu-PSMA-617 in Men with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC)
An Open-label, Randomized, Phase III Study Comparing 177Lu-PSMA-617 in Combination With Standard of Care, Versus Standard of Care Alone, in Adult Male Patients With Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC)
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera effekt och säkerhet av 177Lu-PSMA-617 i kombination med standardbehandling jämfört med enbart standardbehandling hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC)
Mer information om studien för vårdgivare
ECOG status 0-2 • Påvisad PSMA-positiv prostatacancer vid PET/CT undersökning enligt sponsors bedömning. • Påvisad metastatisk förändring i skelett och/eller mjukdelar eller andra områden invärtes senast 28 dagar innan randomisering. • Acceptabel organfunktion enligt protokoll.
• Sjukdomsprogress som kräver akut taxanbaserad kemoterapi • Metastaser i centrala nervsystemet som påverkar patientens funktionsnivå eller kräver behandling • Somatisk eller psykiatrisk diagnos som kan inverka på studiens frågeställningar eller undersökningar • Symptomatisk ryggradskompression • Hj
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-22)

Tillbaka till listan