Inloggad som:

avslutad_ProFertil

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ProFertil
En fas III randomiserad dubbelblindad placebokontrollerad studie på användningen av GnRHa under kemoterapi för att studera den fertilitetsskyddande effekten hos unga kvinnor och tonåringar med cancer
A Phase III Randomized Double-Blinded Placebo-Controlled Study of Use of GnRHa during Chemotherapy for Fertility Protection of Young Women and Teenagers with Cancer - ProFertil
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att förbättra den fertilitetsbevarande behandlingen för patienter med cancer genom att utvärdera en ny behandlingsmetod som syftar till att skydda äggstocksreserven under behandlingen med cytostatika. Under cytostatikabehandlingen lottas patienten till att få sprutor med gonadotropinfrisättande hormon-agonisten, triptorelin eller placebo. Detta kommer att ske mellan 1 gång per månad till 1 gång var 3:e månad, beroende på hur lång cytostatikabehandlingen är och vilken typ av cytostatika patienten får. Behandlingen varierar i längd beroende på sjukdomstyp. Efter cytostatikabehandlingen kommer patienten följas upp löpande med blodprov och ultraljud i upp till 5 år för att kunna följa hur äggstockarna återhämtar sig (totalt 8 tillfällen).
Mer information om studien för vårdgivare
Signerat informerat samtycke.Ung kvinna ålder 14-42 vid cancerdiagnos.Histologiskt påvisad diagnos av bröstcancer, leukemi, lymfom eller sarkom.Bekräftad menstruationsdebut ECOG 0-1.Adekvat benmärg-, njur-, lever- och hjärtfunktion och frånvaro av annan okontrollerad medicinsk eller psykisk sjukdom.
Behandling med GnRHa.Prematur ovariell insufficiens. Tidigare/planerad avlägsnande av en/båda äggstockar. Graviditet/amning.Annan malignitet sista 5 år. Känd ätstörning/benskörhet/refraktär trombocytopeni (leukemipatienter).Strålning mot äggstockar,tidigare/planerad (helkroppstrålning tillåten).
Behandling
Fas 3
Prevention
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-11-21)

Tillbaka till listan