Inloggad som:

PDM-MBC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PDM-MBC
Individualiserad biomarkörstyrd radiologisk uppföljning vid metastaserad bröstcancer
Personalised Disease Monitoring During Treatment With an Aromatase Inhibitor + Cyclin Dependent Kinase (CDK) 4/6 Inhibitor as 1st Line Endocrine Therapy in Patients With ER-positive/HER2-negative Metastatic Breast Cancer
PLACEHOLDER
Hos patienter med hormonkänslig metastaserad bröstcancer som behandlas med aromatashämmare (AI) i kombination med CDK4/6-hämmare (CDK4/6i) som 1:a linjens behandling har tiden från behandlingsstart till sjukdomsprogress fördubblats jämfört med enbart AI behandling och efter 2 år är sjukdomen fortfarande under kontroll hos mer än hälften av patienterna. Trots detta genomgår alla patienter röntgenkontroller var 3-4:e månad, vilket innebär att patienter med långvarig effekt av behandlingen genomgår ett betydande antal ”onödiga” undersökningar. Forskning tyder på att biomarkörer såsom cirkulerande tumör-DNA (ctDNA), tymidinkinas 1 (TK1) och cancer antigen 15-3 (CA15-3) kan vara användbara för sjukdomsmonitorering vid spridd bröstcancer. I denna studie kommer vi att analysera dessa biomarkörer innan start av behandling och därefter i samband med varje röntgenutvärdering och efterföljande läkarbesök. Analysresultaten kommer att användas för att skapa om en prediktionsmodell för sjukdomsmonit
Mer information om studien för vårdgivare
• Bekräftad metastaserad eller lokalt avancerad bröstcancer där det inte bedöms finnas möjlighet till kurativt syftande kirurgi • ER+/HER2- bröstcancer OBS: I de fall immunohistokemisk analys från metastas inte finns tillgänglig, kan ER/PR och HER2-status från primärtumör användas • Patienten ska
• Annan malignitet de senaste 5 åren med undantag för bröstcancer, carcinoma in situ i cervix eller basalcellscancer • Kända CNS metastaser, inkl. meningeal carcinomatous eller leptomeningeal sjukdom, om inte metastaserna strålbehandlats och patienten varit asymtomatisk under minst två veckor efter
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Maria Gadmar (2024-02-27)

Tillbaka till listan