Inloggad som:

PASIPHAE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PASIPHAE
En prospektiv randomiserad fas II multicenterstudie med palbociclib och fulvestrant jämfört med kapecitabin vid behandling av hormonreceptorpositiv och human epidermal tillväxtfaktor 2 negativ (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer med bevisad endokrin resistens.
A phase 2, international, multicenter, open-labeled, randomized trial of Palbociclib and fulvestrant vs. standard oral capecitabine in patients with hormone receptor positive/HER2 negative advanced breast cancer and documented endocrine resistance.
PLACEHOLDER
PASIPHAE är en internationell, fas 2, randomiserad studie som jämför palbociclib+fulvestrant(+goserelin för premenopausala kvinnor) med capecitabine hos patienter med spridd hormonkänslig bröstcancer utan överuttryck av cancergenen HER2 (ER+/HER2-) som progredierat på endokrinterapi.
Mer information om studien för vårdgivare
Inkluderbara i studien är kvinnor 18 år eller äldre med spridd (ER+/HER2-) bröstcancer, som har sjukdomsprogress trots endokrinbehandling. Gott allmäntillstånd och organfunktion krävs och biopsi av metastas är obligatorisk.
Tidigare behandling med CDK4/6 hämmare, capecitabine eller fulvestrant. Mer än en linjes kemoterapi för spridd sjukdom. Avancerad symtomatisk visceral metastasering (visceral kris). Andra aktiva maligniteter, symtomatiska hjärnmetastaser, allvarlig hjärtsjukdom.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Luisa Edman Kessler (2021-06-10)

Tillbaka till listan