Inloggad som:

avslutad_PASIPHAE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_PASIPHAE
En prospektiv randomiserad fas II multicenterstudie med palbociclib och fulvestrant jämfört med kapecitabin vid behandling av hormonreceptorpositiv och human epidermal tillväxtfaktor 2 negativ (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer med bevisad endokrin resistens.
A phase 2, international, multicenter, open-labeled, randomized trial of Palbociclib and fulvestrant vs. standard oral capecitabine in patients with hormone receptor positive/HER2 negative advanced breast cancer and documented endocrine resistance.
PLACEHOLDER
PASIPHAE är en internationell, fas 2, randomiserad studie som jämför palbociclib+fulvestrant(+goserelin för premenopausala kvinnor) med capecitabine hos patienter med spridd hormonkänslig bröstcancer utan överuttryck av cancergenen HER2 (ER+/HER2-) som progredierat på endokrinterapi.
Mer information om studien för vårdgivare
Inkluderbara i studien är kvinnor 18 år eller äldre med spridd (ER+/HER2-) bröstcancer, som har sjukdomsprogress trots endokrinbehandling. Gott allmäntillstånd och organfunktion krävs och biopsi av metastas är obligatorisk.
Tidigare behandling med CDK4/6 hämmare, capecitabine eller fulvestrant. Mer än en linjes kemoterapi för spridd sjukdom. Avancerad symtomatisk visceral metastasering (visceral kris). Andra aktiva maligniteter, symtomatiska hjärnmetastaser, allvarlig hjärtsjukdom.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-05)

Tillbaka till listan