Inloggad som:

PARPANC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

PARPANC
Prognostiska faktorer, operativ vård och kort- och långtidsutfall vid cystor och tumörer i pankreas och periampullära regionen
Prognostic Factors, Operative Care and Short and Long Term Outcomes for Cysts and Tumors in Pancreas and the Periampullary Region
PLACEHOLDER
Cancer i bukspottskörteln och periampullära regionen innebär en extremt dålig prognos. Ca 1000 individer diagnosticeras årligen i Sverige och majoriteten har en förväntad överlevnad under ett år. För att åstadkomma långtidsöverlevnad krävs tidig diagnostik för att möjliggöra kurativt syftande kirurgi i kombination med aggressiv cellgiftsbehandling. Kirurgin är dock ofta omfattande med signifikant morbiditet och mortalitet. Samma omfattande kirurgi är ofta aktuell vid endokrina tumörer i pankreas och periampullära regionen samt vid upptäckt av premaligna tumörer och cystor. Vid kirurgi av premaligna tillstånd, vilket framförallt är aktuellt vid pankreascystor med hög risk för malignifiering är det möjligt att bota pankreascancer innan utveckling och en god prognos är då förväntad. Detta är en relativt ny indikation för pankreaskirurgi. Eftersom den absoluta majoriteten som genomgått pankreaskirurgi historiskt har avlidit inom 3-5 år efter kirurgin är kunskapen låg om långtidskomplika
Mer information om studien för vårdgivare
1. Rekommenderats kurativt syftande intervention för tumör eller cysta i pankreas-/periampullära regionen. 2. Information finns tillgänglig i elektroniskt journalsystem. 3. Avliden patient eller levande patient som ger samtycke till deltagande.
Tackar nej eller kan ej besvara frågan avseende deltagande
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-03-22)

Tillbaka till listan