Inloggad som:

avslutad_Panorama_3

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Panorama_3
En multicenter, randomiserad, öppen fas 2-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutan bortezomib och oral dexametason hos patienter med återfall eller återfall av tidigare refraktärt multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi.
A Multicenter, Randomized, Open-label Phase 2 Study Evaluating the Safety and Efficacy of Three Different Regimens of Oral Panobinostat in Combination With Subcutaneous Bortezomib and Oral Dexamethasone in Patients With Relapsed or Relapsed/Refractory Multiple Myeloma Who Have Been Previously Exposed to Immunomodulatory Agents
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka säkerheten och effekten av olika behandlingsregimer med panobinostat (20 mg 3 gånger i veckan, 20 mg 2 gånger i veckan eller 10 mg 3 gånger i veckan) i kombination med subkutan bortezomib och dexametason tabletter samt att hitta optimalt dosintervall
Mer information om studien för vårdgivare
Multipelt myelom (IMWG 2014), > 18 år, mätbar sjukdom, tidigare beh med 1:a - 3W linjens behandling för myelom, behandlats med immunterapi, ECOG < 2, adekvat organfunktion, normala blodvärden, 2 v sedan lokal strålning (smärtbeh, eller ryggmärgs/nervrots kompr),
Primärt refraktärts myelom som inte svarat på beh, refraktär till bortezomib, annan cancerbeh, diarré > grad 2, genomgått stamcellstransplantaion (graft-v-host sjukdom, intolerant mot bortezomib eller dexametason, neuropati > 2 valproatbeh, beh < 3 v mot myelom, < 2 v operation, hjärtsjukdom
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan