Inloggad som:

Omaha 003

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Omaha 003
En fas 3 randomiserad, öppen studie av MK-5684 kontra alternativ Abirateronacetat eller enzalutamid hos deltagare med metastaserande kastrationsresistenta Prostatacancer (mCRPC) som tidigare behandlats med nästa generations hormonella medel (NHA) och taxanbaserad kemoterapi
A Phase 3 Randomized, Open-label Study of MK-5684 Versus Alternative Abiraterone Acetate or Enzalutamide in Participants With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) Previously Treated With Next-generation Hormonal Agent (NHA) and Taxane-based Chemotherapy
PLACEHOLDER
Jämföra MK-5684 med alternativ abirateronacetat eller enzalutamid med avseende på totalt överlevnad hos deltagare med mCRPC.
Mer information om studien för vårdgivare
* Har histologiskt eller cytologiskt bekräftat (om acceptabelt enligt lokal hälsa myndighetsföreskrifter) adenokarcinom i prostata utan småcellig histologi. *Har prostatacancerprogression medan du får ADT (eller efter bilateral orkiektomi) inom 6 månader före screening.
*Har närvaro av gastrointestinala tillstånd, t.ex. malabsorption, som kan påverka absorption av studiemedicin. *Kan inte svälja kapslar/tabletter. * Historik om hypofysdysfunktion. * Dåligt kontrollerad diabetes mellitus.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-05-14)

Tillbaka till listan