Inloggad som:

NSGO-CTU-HERO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

NSGO-CTU-HERO
Karakterisering av patienter med höggradig äggstockscancer avseende homolog rekombinationsfenotyp - en prospektiv observationsstudie
Characterization of High-Grade Ovarian Cancer Patients in Terms of Homologous Recombination Phenotype – A Prospective Observational Study
PLACEHOLDER
Studien är en internationell observationsstudie. Patienter som deltar i studien är ny diagnostiserade med avancerad äggstockscancer och kommer att få standardbehandling (cytostatikabehandling och eventuellt tillägg med bevacizumab och / eller PARP-hämmare) enligt klinisk rutin på ditt hemortssjukhus. I studien samlas in data från tumörprover som redan tagits och testats med för BRCA1/2 och HRD status. Tumörvävnadsprovet kommer att undersökas med syfte att eventuellt kunna förutsäga behandlingssvar/ resistens. Datainsamlingen sker ur din patientjournal , vid mottagningsbesök och undersökningar.
Mer information om studien för vårdgivare
1) Nydiagnostiserad avancerad äggstockscancer histologiskt konfirmerad FIGO stadium III-IV 2) Höggradig serös (HGSOC), endometroid (HGEOC) eller annan histologi med känd BRCA1/2 mutation 3) Planerad för platinum baserad cytostatikabehandling
1) FIGO stadium I-II 2) Icke epitelial äggstockscancer, borderlinetumörer, låggradig epitelial tumör eller mucinös histologi. 3) Annan malignitet som inte behandlats kurativt för mer än 5 år sedan
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2023-01-18)

Tillbaka till listan