Inloggad som:

avslutad_NMSG 20/13

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_NMSG 20/13
Fas II-studie av Carfilzomib-Cyklofosfamid-Dexametason och högdos Melfalan följt av randomisering mellan observation eller underhåll med Carfilzomib och Dexametason hos patienter med relapserat myelom efter högdosbehandling
Phase II Study of Carfilzomib-cyclophosphamide-dexamethasone and High-dose Melphalan (HDT) Followed by Randomization Between Observation or Maintenance With Carfilzomib and Dexamethasone in Patients With Relapsed Multiple Myeloma After HDT
PLACEHOLDER
Klinisk studie vid återfall i myelom med Carfilzomib-Cyklofosfamid-Dexametason inför högdosbehandling, följt av randomisering till underhållsbehandling med Carfilzomib-Dexametason eller observation
Mer information om studien för vårdgivare
Myelomdiagnos. Första behandlingskrävande relaps efter högdosbehandling. Ålder >18 år.
Behandlingskrävande återfall mindre än ett år efter högdosbehandling. Planerad allogen transplantation. Patienter som ej fått högdosbehandling som första linjes behandling. Tidigare behandling med Carfilzomib.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan