Inloggad som:

avslutad_MonarchE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MonarchE
En randomiserad öppen fas 3 studie av abemaciklib i kombination med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvantendokrin standardbehandling hos patienter i tidigt stadium med högrisk, körtelpositiv, hormonreceptorpositiv, HER-2negativ bröstcancer
A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib Combined With Standard Adjuvant Endocrine Therapy Versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients With High Risk, Node Positive, Early Stage, Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast Cancer
PLACEHOLDER
Utvärdera effekten av invasiv sjukdomsfri överlevnad hos patienter patienter med körtelpositiv, hormonreceptorpositiv HER2-negativ bröstcancer i tidigt stadium för Abemaciclib i kombination med adjuvant endokrin standardbehandling jämför med adjuvant endokrin stardardbehandling.
Mer information om studien för vårdgivare
- Konfirmerad körtel-positiv, utan tecken på metastas; - Har genomgått kirurgisk behandling; - Randomiserades inom 12 veckor från avslut av den senaste icke endokrina behandling - ECOG PS <=1; - Adekvat organfunktioner.
-Stadium IV (M1), stadium 1A och lymfnod negativ bröstcancer; - Sjukdomshistoria av cancer som inte är i komplett remission utan behandling under minst 5år; - Gravida eller ammar - Har tidigare fått behandling med CDK4 och CDK6 hämmare; - Patienter som får hormonbehandling.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: Lena Bylund (2020-12-09)

Tillbaka till listan