Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-181

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-181
MK-3475_En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med behandlande läkares val av standardbehandling vid återfall av matstrupscancer efter första linjens behandling.
A Phase III Randomized Open-Label Study of Single Agent Pembrolizumab vs Physians´ Choice of Single Agent Docetaxel, Paclitaxel, or Irinotecan in Subjects with Advanced/Metastatic Adenocarcinoma and Squamous Cell Carcinom of the Esophagus that have Progressed after First-Line Standard Therapy (KEYNOTE-181)
PLACEHOLDER
Randomiserad fas III studie där patienter randomiseras till antingen Pembrolizumab 200 mg eller val av standardbehandling (Paclitaxel, Docetaxel eller Irinotekan). Studieläkemedlet MK-3475 (Pembrolizumab) är en PD-1 hämmare som ska jämföras mot standard behandling med cytostatika hos patienter.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt verifierad adenocarcinom eller skivpeitelcancer i esofagus. Metastatisk sjukdom eller lokalt avancerad sjukdom med överlevnad större än 3 månader. Har en mätbar sjukdom enligt recist 1.1 eller ECOG 0 eller 1 som är utvärderad radiologiskt.
Deltagit i annan studieterapi 4 veckor innan start av första dosen av studieläkemedlet. Har en autoimmun sjukdom som kräver systemisk beh (kortikosteroider eller immunosuppressiva läkemedel) senaste 2 åren. Metastaserad sjukdom i CNS eller karcinomatös meningit 4 veckor innan start av läkemedlet.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan