Inloggad som:

avslutad_MISTRAL

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MISTRAL
Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtel cancer. En dubbelblindad placebokontrollerad multicenter studie som undersöker om överlevnad och livskvalitét kan förbättras.(MISTRAL är en förkortning för MIStleote TRiAL (mistleote=mistel; trial=studie)).
Mistletoe Therapy in Primary & Recurrent Inoperable Pancreatic Cancer. A Phase III Prospective Randomized Double Blinded Multicenter Parallel Group Placebo Controlled Clinical Trial on Overall Survival and Quality of Life
PLACEHOLDER
Kan man leva längre och ha en bättre livskvalitet om behandlingen (bromsande cellgifter el ren symtomlindring) kompletteras med ett växtbaserat läkemedel av mistelextrakt (Iscador Qu)? Random 1:1 till extrakt eller placebo. Subkutana inj tas 3x/v av patienterna själva; 7 visits/9 mån. Frivilligt att intervjuas mån 3 och lämna blodprover vid 5 av 7 visits.
Mer information om studien för vårdgivare
Inoperabel lokalt avancerad eller metastaserande bukspottkörtelcancer eller återfall av tidigare opererad bukspottkörtelcancer. ECOG performance status 0-2
Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (NET).Pågående användning av interferon,G-CSF och thymuspreparat.Känd överkänslighet mot mistel preparat.Pågående användning av mistel extrakt i någon form.Kronisk granulomatös sjukdom/aktiv autoimmun sjukdom/autoimmun sjukdom under immunosuppressiv beh.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-05)

Tillbaka till listan