Inloggad som:

MAVERRIC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

MAVERRIC
Ablationsbehandling av operabla levermetastaser från grovtarmen
Microwave Ablation VErsus Resection for Resectable Colorectal liver metastases
PLACEHOLDER
I denna studie inkluderas 100 patienter med kolorektala levermetastaser, Patienterna följs sedan i 10 år primär utfallsvariabel är överlevnad efter 3 år. Denna jämförs mot en propensityscore matchad kohort från svenska leverregistret. Kostnad och komplikationer studeras också.
Mer information om studien för vårdgivare
max 5 st levermetastaser, max 30 mm i diameter och behandlingsbara med percutan DT-ledd mikrovågsbehandling.
Behandling
Ablationsbehandling. Multicenterstudie inkluderande Inselspital i Bern och UMC i Groningen
Fas 3
Kurativ
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan