Inloggad som:

avslutad_LidERA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_LidERA
En fas III, randomiserad, öppen multicenter-studie som utvärderar effektiviteten och säkerheten av adjuvant giredestrant jämfört med läkarens val av adjuvant endokrin monoterapi hos patienter med östrogen-receptorpositiv, HER2-negativ tidig bröst-cancer.
A Phase III, Randomized, Open-Label, Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of Adjuvant Giredestrant Compared With Physician's Choice of Adjuvant Endocrine Monotherapy in Patients With Estrogen Receptor-Positive, HER2-Negative Early Breast Cancer
PLACEHOLDER
LidERA är en global, randomiserad, öppen fas III-multicenterstudie som utvärderar effektivitet och säkerhet av adjuvant Giredestrant jämfört med en sedan tidigare godkänd endokrin behandling enligt läkarens val i minst 5 år: tamoxifen, letrozol, anastrozol eller exemestan hos deltagare med medel- och högrisk, stadium I-III, histologiskt bekräftad östrogenpositiv (ER+) och HER2-negativ tidig bröstcancer som har slutfört (neo) adjuvant kemoterapi och har opererats. Randomiseringen sker 1:1. Sammanlagt planeras cirka 4 100 kvinnliga och manliga deltagare från 18 år med en bekräftad östrogenreceptorpositiv, HER2-negativ tidig bröstcancerdiagnos att ingå i studien.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor/män > 18 år; hormonkänslig bröstcancer, HER2-negativ; tumören ska vara radikalt bortopererad; eventuell cytostatikabehandling ska vara avslutad. Se vidare i inklusions-/exklusionskriterier.
Graviditet/amning, planerad adjuvant behandling med CDK4/6. Kardiell sjukdom/dysfunktion. Annan malignitet < 5 år före screening. Tidigare bröstcancer. Se vidare i inklusions-/exklusionskriterier.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-30)

Tillbaka till listan