Inloggad som:

LIBRETTO-432

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

LIBRETTO-432
Placebokontrollerad, dubbelblindad, randomiserad fas 3-studie av adjuvant selperkatinib efter lokoregional primärbehandling hos patienter med RET-fusionspositiv icke småcellig lungcancer (NSCLC) i stadium IB-IIIA.
A Placebo-controlled Double-Blinded Randomized Phase 3 Study of Adjuvant Selpercatinib following Definitive Locoregional Treatment in Participants with Stage IB-IIIA RET fusion-Positive NSCLC
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka adjuvant Selperkatinib jämfört mot placebo hos vuxna patienter i st IB-IIIA med RET-fusionspositiv icke småcellig lungcancer efter kirurgi och adjuvant kemoterapi alt. radioterapi. Målet är att värdera effektivitet, säkerhet och tolerabilitet av Selperkatinib.
Mer information om studien för vårdgivare
Deltagare över 18 år, informerat samtycke. Histologiskt verifierad st IB, II eller IIIA NSCLC. RET-fusionspositiv tumör. Erhållit kurativt syftande lokoregional terapi kirurgi eller radioterapi.
ända ytterligare mutationer av NSCLS som ALK-fusion eller EGFR-mutation Kliniskt eller radiologisk återfall eller progressiv sjukdom Misstänkt fibros eller annan lungsjukdom eller lunginflammation som krävt steroider
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-09)

Tillbaka till listan