Inloggad som:

Keynote-C93/GOG-3064/ENGOT-en15

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Keynote-C93/GOG-3064/ENGOT-en15
En randomiserad, öppen, aktiv-komparatorkontrollerad klinisk studie av pembrolizumab jämfört med platinadubbel kemoterapi hos deltagare med avancerad eller recidiverande livmoderkroppscancer (endometriecancer) med dMMR (defekt mismatch reparationssystem) i första linjen (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15)
A Phase 3 Randomized, Open-label, Active-comparator Controlled Clinical Study of Pembrolizumab versus Platinum Doublet Chemotherapy in Participants With Mismatch Repair Deficient (dMMR) Advanced or Recurrent Endometrial Carcinoma in the First-line Setting (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15)
PLACEHOLDER
En öppen multicenterstudie, aktivt kontrollerad, randomiserad parallellgruppstudie i fas-3 av pembrolizumab jämfört med kemoterapi vid behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer med dMMR, som inte tidigare har behandlats med kemoterapi. Cirka 350 forskningspersoner planeras delta globalt. I Sverige deltar 3 site; Karolinska, Skåne Universitetssjukhus och Umeå. Primära frågeställningar i studien: - Att jämföra pembrolizumab med kemoterapi med avseende på progressionsfri överlevnad (PFS) baserat på bedömning genom blindad oberoende central granskning (BICR) enligt RECIST 1.1 - Att jämföra pembrolizumab med kemoterapi med avseende på total överlevnad (OS).
Mer information om studien för vårdgivare
avancerad eller recidiverande endometriecancer med dMMR, som inte tidigare har behandlats med kemoterapi.
Någon histologi som är pMMR. Är kandidat för kirurgi eller kurativ strålbehandling
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-20)

Tillbaka till listan