Inloggad som:

avslutad_ITCC-101/APAL2020D

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ITCC-101/APAL2020D
En randomiserad fas 3-studie av fludarabin/cytarabin/gemtuzumab ozogamicin med eller utan venetoclax hos barn med återfall av AML
Randomized phase 3 trial of fludarabine/cytarabine/gemtuzumab ozogamicin with or without venetoclax in children with relapsed AML
PLACEHOLDER
Detta är en öppen, fas 3-, randomiserad, internationell multicenterstudie hos barn med recidiverande akut myeloisk leukemi (AML) för att bedöma om venetoklax i kombination med FLA+GO (fludarabin, cytarabin i högdos och gemtuzumab ozogamicin) förbättrar total överlevnad jämfört med FLA+GO
Mer information om studien för vårdgivare
Patienterna måste vara i åldern > 28 dagar och < 22 år vid inklusion med akut myeloisk leukemi utan FLT3/ITD- mutation vid recidiv
Hänvisas till protokollet
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-12)

Tillbaka till listan