Inloggad som:

avslutad_INSPIRE_04-30

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_INSPIRE_04-30
En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens
A Phase III, International, Randomized, Controlled Study of Rigosertib Versus Physician's Choice of Treatment in Patients With Myelodysplastic Syndrome After Failure of a Hypomethylating Agent
PLACEHOLDER
Primärt effektmål är att jämföra totalöverlevnaden (OS) för patienter i rigosertibgruppen med patienter i läkarens val-gruppen, alla patienter, samt patienter i en undergrupp med mycket hög risk enligt IPSS-R.
Mer information om studien för vårdgivare
Patient ska ha sviktat på tidigare HMA-behandling. Ålder 18-81 år. RAEB-1 enligt WHO:s MDS-kriterier (5% till <10% BM-blaster). HAEB-2 (10% till < 20& BM-blaster). Minst en cytopeni (ANC < 1800/^L eller trombocytantal < 100 000/^L eller hemoglobin < 10 g/dl).
-Har tidigare deltagit i en klinisk studie av intravenös eller oral rigosertib -Patient som är kandidat för induktionskempterapi eller stamcellstransplantation. Patient som tidigare genomgått stamcellstransplantation är inkluderbara -Tidigare AML diagnos (>30% benmärgsblaster) -Annan malignitet
Behandling
Fas 3
Kurativ
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-12-01)

Tillbaka till listan