Inloggad som:

IMPORTANT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IMPORTANT
IMPORTANT: Om användningen av ett frågeformulär som syftar till att undersöka olika aspekter av fysisk och psykisk hälsa kan vara till hjälp för att bestämma startdosen av CDK 4/6-hämmare.
IMPlementing geriatric assessment for dose Optimization of CDK 4/6-inhibitors in older bReasT cAncer patieNTs – a pragmatic randomized-controlled trial (IMPORTANT trial) Sponsor: Region Örebro County Supported by: Project: 101104589 — IMPORTAN
PLACEHOLDER
IMPORTANT studie är en internationell, pragmatisk, randomiserad studie där äldre patienter med spridd hormonkänslig bröstcancer som är aktuella för CDK 4/6-hämmare plus antihormonell behandling ska först genomgå en geriatrisk bedömning och utifrån bedömningen ska de antingen får fulldos av behandling (om patienter är i bra skick) eller be blir randomiserade till fulldos vs. reducerad dos (om de är sköra). Studiens hypotes är att dosjustering utifrån skörhet kommer att leda till att patienter tål behandlingen bättre utan att få en sämre behandlingseffekt.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som är män eller kvinnor som är minst 70 år gamla vid tidpunkten för informerat samtycke. Histologiskt eller cytologiskt bekräftad diagnos av HR-positiv (definierad som östrogenreceptor ≥ 1%), HER2-negativ bröstcancer enligt analys av den senaste tumören.
Patienter som från behandlande läkare anses olämpliga för behandling med CDK 4/6- inhibitorer. Historik av någon annan cancer (förutom icke-melanom hudcancer eller karcinom in situ av den livmoderhalsen), såvida inte i fullständig remission utan behandling under minst 3 år.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Jenny Larsson (2024-02-15)

Tillbaka till listan