Inloggad som:

avslutad_Iluminet

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Iluminet
En multicenter fas-II studie utvärderande effektivitet och säkerhet av 177Lu-DOTA-TATE baserad på njur-dosimetri hos patienter med metastaserande neuroendokrina tumörer.
A multicenter phase II study evaluating efficacy and safety of 177Lu-DOTA-TATE based on kidney-dosimetry in patients with disseminated neuroendocrine tumors.
PLACEHOLDER
177Lu-DOTA-TATE är en bevisat effektiv och säker behandling för patienter med neuroendokrina tumörer, och har använts under närmare två decennier i Europa. Denna studie har som syfte att undersöka effekt och säkerhet av ett individualiserat behandlingsupplägg.
Mer information om studien för vårdgivare
• ECOG 0-2 • Histologiskt verifierad NET Ki67 <20% och/eller max 20 mitoser/hpf. • Metastaserad sjukdom • Mätbar sjukdom enligt RECIST • Progressiv sjukdom under de senaste 14 månaderna • Upptag av 111In-Octreotid minst grad 3 enligt Krennings skala • GFR minst 50 ml/min
• Lokal behandling under de senaste 3 månaderna omfattande alla mätbara förändringar enligt RECIST. • Cytostatika behandling under senaste 3 månaderna eller längre vid kvarstående toxicitet. Tidigare behandling med mTORi och TKI är ej hinder för inklusion, förutsatt att ev. toxicitet är utläkt.
Behandling
Radionuklidterapi.
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-11-01)

Tillbaka till listan