Inloggad som:

avslutad_ILIAD

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ILIAD
En Fas-II studie av idelalisib hos patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom där patienten återfallit, eller där sjukdomen blivit behandlingsrefraktär.
A Phase II Trial of idelalisib in Patients with Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma.
PLACEHOLDER
En icke-randomiserad fas-2 studie med monoterapi idelalisib till patienter med återfall/refraktärt diffust storcelligt B-cells-lymfom eller transformerat lymfom. Patienter ska inte vara kandidater för högdosbehandling med autologt stamcellsstöd. Primär endpoint är overall respons rate vid GCB-subtyp
Mer information om studien för vårdgivare
1. Ålder >18 år 2. Diffust storcelligt B-cellslymfom eller transformerat lymfom som är refraktärt mot/recidiverar efter tidigare cytostatikaregim 3. Har erhållit rituximab 4. Ej är kandidat för högdosbehandling med autologt stamcellsstöd 5. WHO performance status 0 – 3
1. Tidigare allogen stamcellstransplantation 2. ASAT, ALAT ˃ 2.5 x normalvärde 3. Kreatinin clearance < 30 ml/min 4. Tidigare leverpåverkan av läkemedel, kroniskt aktiv hepatit B- eller C virus-infektion 5. Pågående inflammatorisk tarmsjukdom eller allvarlig infektion
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan