Inloggad som:

avslutad_I4T-MC-JVCZ

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_I4T-MC-JVCZ
Randomiserad fas 2 studie för att utvärdera två doser Ramucirumab i combination med Paclitaxel som andra linjens behandling vid spridd eller lokalt avancerad inoperabel adenokarcinom i magsäcken eller övre magmunnen.
Randomized Phase 2 Trial Evaluating Alternative Ramucirumab Doses in Combination with Paclitazel in Second-Line Metastatic or Locally Advanced, Unresectagle Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma
PLACEHOLDER
JVCZ-studien är en multicenter , öppen, randomiserad fas 2 studie. man jämför alt dos av ramucirumab i kombination med paclitaxel hos patienter med spridd eller lokalt avancerad icke operabel mag- eller gastroesofagus (GEJ) adenomarcinom vid sjukdomsprogress på tidigare behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt eller cytologiskt verifierad gastric eller GEJ (Siewert typ I-III) adenocarcinom. Diagnosticerad sjukdomsprogress under eller inom 4 månader efter första linjens kemoterapi. Patienter som har metastatisk sjukdom och lokalt avancerad sjukdom. Pat som har ECOG Performance status 0/1.
Patienter som har annan histologiskt verifierad cancer än adenocarcinom. Patienter som tidigare fått systemisk kemoterapi, Epirubicin och Doxorubicin. Som fått någon form av målriktad terapi med VEGF/VEGF receptor. Dokumenterade hjärnmetastaser.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan