Inloggad som:

HORIZON01/BO42777

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ALK
HORIZON01/BO42777
En fas I-III, multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av multipla terapier i kohorter av patienter som valts ut enligt biomarkörstatus med lokalt avancerad, icke-resektabel, stadium III icke-småcellig lungcancer.
A phase 1-3, multicenter study evaluating the efficacy and safety of multiple therapies in cohorts of patients selected according to biomarker status, with locally advanced, unresectable, stage III non-small cell lung cancer
PLACEHOLDER
Att utvärdera effekt och säkerhet av flera behandlingar för patienter med lokalt avancerad icke-resektabel stadium III icke-småcellig lungcancer, i kohorter selekterade utifrån biomarkörstatus.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med lokalt avancerad icke-resektabel stadium III icke-småcellig lungcancer. Patienterna ska ha fått minst två cykler av platinumbaserad radiokemoterapi.
Tidigare behandling för NSCLC (patienter måste nyligen diagnostiseras med icke-operabel sjukdom i steg III)
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan