Inloggad som:

avslutad_HO156 AML

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_HO156 AML
Fas 3, multicenter, öppen, randomiserad studie av gilteritinib jämfört med midostaurin i kombination med induktions- och konsolideringsbehandling följt av ett års underhållsbehandling hos patienter med nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML), eller högrisk-MDS (MDS-EB2), med FLT3-mutation vilka är lämpliga för intensiv kemoterapi.
A phase 3, multicenter,open,randomised study of gilteritinib versus midostaurin in combination with induction and consolidation therapy followed by one-year maintenance in patients with newly diagosnosed Acute Myeloid Leukemia (AML), or Myelodysplastic Syndrome with excess blasts-2 (MDS-EB2), with FLT3-mutations eligible for intensive chemotherapy
PLACEHOLDER
Huvudsyftet med studien är att jämföra FLT3-hämmarna gilteritinib och midostaurin med avseende på effekt och säkerhet vid behandling av FLT3-muterad AML. Studiepreparatet ges som tillägg till intensiv kemoterapi i induktionsbehandlingen (2 cykler). Patienter som efter detta är i komplett remission får ytterligare 1 cykel konsolideringsbehandling eller går till stamcellstransplantation. Därefeter ges 1 års underhållsbehandling. Patienter som inte går vidare till konsolidering- eller underhållsbehandling behandlas utanför protokoll. Patienterna följs enligt protokollet avseende säkerhet och behandlingssvar under hela tiden studiebehandlingen ges, ca 18 månader inkl. underhålls-behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder ≥ 18 år, Nydiagnostiserad AML eller MDS (EB2) med FLT3-mutation. Bedöms vara lämpliga för intensiv kemoterapi, Adekvat lever och njurfunktion.
Tidigare behandling för AML/MDS-EB2, dock är kortvarig behandling med Hydroxyurea OK,Akut promyelocytleukemi, Blastkris av kronisk myeloisk leukemi, Okontrollerad infektion, Aktiv sekundär malignitet
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-01)

Tillbaka till listan