Inloggad som:

HEAT-AML

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

HEAT-AML
Multicentrisk fas 1/2-studie för att undersöka säkerhet och effektivitet av hydroxyurea givet som tillägg till standardbehandling med ara-C och daunorubicin hos patienter äldre än 18 år med nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML)
Hydroxyurea-Enhanced Ara-C Treatment of Adult Acute Myeloid Leukaemia) A randomised phase II multi-centercentre study to assess the tolerability and efficacy of the addition of hydroxyurea to standard ara-C and daunorubicin-based therapy for adults (age ≥ 18 years of age) with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML)
PLACEHOLDER
För AML har vi hittat ett protein (kallat SAMHD1) som gör dess viktigaste läkemedel, cytarabin, verkningslöst i både cell- och djurförsök. Vi har även visat att patienter vars AML-celler har mycket SAMHD1 har en mycket högre risk att avlida trots behandling. Genom att testa 33 000 molekyler har vi nu hittat en substans som hämmar SAMHD1 fullständigt, och därmed upphäver resistensen i både cell- och djurförsök. Eftersom denna substans, som heter hydroxyurea, redan är ett godkänt läkemedel vill vi nu testa det i en klinisk studie och hoppas därmed att kunna bota fler patienter med AML.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med en AML-diagnos och relaterad myeloid precursor-neoplasi (exklusive akut promyelocytisk leukemi) inklusive sekundär AML (efter en föregående hematologisk sjukdom(t.ex. MDS) och terapirelaterad AML, eller akut leukemi av oklar härkomst ("ambiguous lineage").
Akut promyelocytisk leukemi.CNS-leukemi.Hjärtsvikt Myokardinfarkt inom de senaste 3 månaderna av studietillträde, eller minskad vänster ventrikelfunktion med en utstötningsfraktion <40% eller ostabil angina eller grad IV kongestiv hjärtfel eller ostabila hjärtarytmier.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan