Inloggad som:

avslutad_GEOMETRY-mono (CINC280A2201)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_GEOMETRY-mono (CINC280A2201)
En fas II, multicenterstudie med den orala cMET hämmaren INC280 hos vuxna patienter med EGFR wt, avancerad icke-småcellig lungcancer.
A Phase II, Multicenter Study of Oral cMET Inhibitor INC280 in Adult Patients With EGFR Wild-type (wt), Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)
PLACEHOLDER
En öppen randomiserad multicenterstudie där effekt och säkerhet hos ceritinib kommer att utvärderas. Inkluderar patienter med icke-småcellig lungcancer som är EGFR och ALK negativa och har en amplifiering av eller mutation i genen cMET. cMET-status analyseras vid centralt laboratorium för studien.
Mer information om studien för vårdgivare
• Cytologiskt eller histologiskt konfirmerad diagnos för NSCLC, stadium IIIb eller IV. • EGFR wt och ALK-negativ • cMET amplifiering eller mutation • Minst en mätbar lesion enligt RECIST 1.1. • ECOG performance status 0-1
• Tidigare behandling med crizotinib eller annan cMET eller HGF hämmare • Patient med CNS metastaser som är instabila eller har krävt ökande dos kortison under de senaste 2 veckorna. • Nedsatt hjärtfunktion
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-28)

Tillbaka till listan