Inloggad som:

GCT3013-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

GCT3013-01
En Fas I/II, öppen, doseskalerande studie av GEN3013 hos patienter med refraktärt B-cellslymfom som progredierat eller återfallit.
A Phase I/II, Open-Label, Dose Escalation Trial of Gen3013in Patients with Relapsed, Progressive or Refractory B-Cell Lymphoma.
PLACEHOLDER
En öppen, Fas 1/2 studie, för patienter med B-cellslymfom som återfallit eller blivit behandlingsrefraktärt, som kommer att erhålla behandling med GEN3013, med en doseskaleringsfas och en expansionsfas, efter att maximalt tolerabel dos fastställts. Primärt effektmått är att utvärdera effekt, säkerhet och tolerabilitet.
Mer information om studien för vårdgivare
- 18 år eller äldre - Dokumenterat CD20 + B-cellslymfom - Progressiv, och/eller behandlingsrefraktär sjukdom, eller sjukdom som återfallit - Minst en mätbar sjukdomslokal - ECOG-status 0-2
- Primärt CNS lymfom eller engagemang i CNS - Tidigare malignitet - Kliniskt signifikant hjärtsjukdom - Anamnes av autoimmun sjukdom - Graviditet eller ammande
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2022-02-02)

Tillbaka till listan