Inloggad som:

FIREFLY-2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

FIREFLY-2
En randomiserad, internationell multicenter fas 3-studie av DAY101-monoterapi jämfört med cytostatika enligt standardvård hos patienter med pediatriskt låggradigt gliom som har en aktiverande RAF-ändring som kräver första linjens systemisk behandling
LOGGIC/FIREFLY-2: A Phase 3, Randomized, International Multicenter Trial of DAY101 Monotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy in Patients with Pediatric Low-Grade Glioma Harboring an Activating RAF Alteration Requiring First-Line Systemic Therapy
PLACEHOLDER
För närvarande finns det ingen förstahandsbehandling av pediatriska låggradiga gliom som är godkänd i Europa (av EMA) eller i USA (av FDA). Den nuvarande standardvårds första linjens cytostatika/kemoterapi är kombination av vinkristin/karboplatin eller enbart vinblastin. Dessa har begränsad effekt och är förknippad med långsiktig börda från både sjukdoms- och behandlingsrelaterade sjukligheter. Därför är det viktigt att nya läkemedel och behandlingsalternativ tas fram. Prövningsläkemedlet DAY101 är en oral, selektiv, typ II pan-RAF kinashämmare som har utvecklats av Day One Biopharmaceuticals, Inc., förbehandling av pediatriska låggradiga gliom och pediatriska och vuxna solida tumörer som har en känd eller förväntad aktiverande RAF-ändring. I denna studie kommer barn och unga vuxna (yngre än 25) år randomiseras i ratio 1:1 till behandling med prövningsläkemedlet DAY101 eller standard vårds cytostatika (kemoterapi).
Mer information om studien för vårdgivare
Bl.a. 1.Patienten är under 25 år med ett låggradigt gliom som har en dokumenterad känd aktiverande RAF-förändring, identifierad genom labanalyser 2.Histopatologisk diagnos på gliom eller glioneuronal tumör (grad 1 eller grad 2, enligt klassificering för tumörer i centrala nervsystemet från WHO
1.Patienten har något av följande tumörhistologiska fynd: a) Schwannom b) Subependymal jättecellsastrocytom (tuberös skleros) c) Diffust instrinsiskt pontingliom, även om histologiskt diagnostiserat som WHO grad I-II 2.Patientens tumör har ytterligare aktiverande molekylära förändringar
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-02)

Tillbaka till listan