Inloggad som:

FAPI-46/FAPI-PET

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

FAPI-46/FAPI-PET
PET bilddiagnostik av tumörer i bukspottkörtel, gallgångar, magsäck eller äggstockar med ett radioaktivt märkt spårämne FAPI=Fibroblast Aktiverande Protein Inhibitor
PET imaging of tumors in pancreas, bile ducts,stomach and ovaries by a novel tracer, 68Ga-FAPI46 = Fibroblast Activation Protein Inhibitor
PLACEHOLDER
Cancer i bukspottkörteln, gallgångar, magsäcken och äggstockar betraktas som svårbehandlad cancer eftersom majoriteten av patienterna diagnostiseras i ett sent skede vilket leder till dålig prognos. Moderna bilddiagnostiska metoder som skiktröntgen (DT) och magnetkamera (MR) kan ibland inte skilja cancer från godartade tillstånd vilket leder till onödiga operationer och nedsatt livskvalité. Syftet med denna studie är att fastställa den diagnostiska tillförlitligheten av positronemissionstomografi (PET) med et nytt radioaktivt märkt spårämne (FAPI = Fiboblast Activation Protein Inhibitor) vid bedömning av patienter med dessa cancertyper. En skärpt diagnostik förbättrar det kliniska beslutsfattandet gällande behandlingsstrategier, vilket leder till bättre prognos för patienterna.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med misstanke om cancer i bukspottkörteln, gallgångar, magsäcken eller äggstockar baserad på multimodal diagnostisk strategi och vilka planeras för kirurgisk resektion med histopatologisk verifiering av diagnos i enlighet med gällande kliniska rutiner.
Patienter som är 18 år eller yngre. Patienter med avancerad spridd cancersjukdom. Patienter med betydande nedsatt njurfunktion. Patienter med överkänslighet för jodhaltiga röntgenkontrastmedel. Patienter som kan antas antas ha svårighet att tillvarata sin rätt, t.e.x kognitiv funktionsnedsättning.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan