Inloggad som:

EVI-3

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

EVI-3
En multicenter, randomiserad, parallellgruppp, placebokontrollerad fas II studie på effektivitet och säkerhet av Vitamin C i kombination med azacitidine i högrisk MDS, CMML och AML med 20-29% blaster.
Combining Active and Passive DNA Hypomethylation: A Randomized, Placebo-Controlled Phase II Study of the Efficacy and Safety of Oral Vitamin C in Combination With Azacitidine in Patients With Higher-Risk MDS, CMML-2 or Low-Blast Count AML
PLACEHOLDER
Patienter med högrisk MDS, KMML och AML med 20-29% blaster som planeras genomgå Azacitidine behandling. Patienterna kommer att randomiseras till antingen oral vitamin C 1000 mg eller placebo dagligen tillsammans med AZA från start av AZA till End of Study. eller tills AZA avbryts utifrån bedömning av behandlande läkare.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter lämpade för behandling med AZA med en av följande diagnoser enligt WHO 2016: MDS: Högrisk MDS enl. IPSS-R (Greenberg et al., 2012), dvs. intermediär till mycket hög risk. (IPSS-R score > 3).18 år när man underskriver Patientinformationen.
Patienter som är aktuella för alloge stam-cellstransplantation (ASC T). Tidigare behandling med hypometylerande behandling (HMA). Tidigare allergisk reaktion på askorbinsyra.Tidigare njur-eller uretärstenar som har krävt intervention senaste året.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan