Inloggad som:

DESTINY06

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

DESTINY06
Randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) jämfört med standardbehandling hos pat med metastaserad HER2-låg, hormonreceptorpositiv bröstcancer som försämrats under hormonbehandling med eller utan tillägg av CDK4/6-hämmare (DESTINY-Breast06)
A phase III, Randomized, Multi-center, Open-label Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd)Versus Investigators Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients whose Disease has Progressed on Endocrine Therapy in the Metastatic Setting (DESTINY-Breast06)
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) är effektivt och säkert vid behandling av patienter med metastaserad bröstcancer av typen hormonreceptorpositiv med lågt uttryck av HER2, jämfört med standardbehandling (paklitaxel, nab-paklitaxel eller capecitabin).
Mer information om studien för vårdgivare
Verifierad avancerad eller metastaserad bröstcancer med HER2-låg (IHC Her2 >0-2+ och SISH negativ), hormonreceptorpositiv bröstcancer. Progressiv sjukdom efter minst två tidigare linjer endokrin terapi mot metastserad sjukdom, med eller utan målinriktad behandling. Biopsimaterial från metastas krävs
ECOG 2 eller högre, signifikanta samtidiga sjukdomar, pågående eller tidigare besvär av interstitiell lungsjukdom/pneumonit, tidigare behandling med anti-HER2-terapi, strålbehandling mot bröstkorgen < 4 veckor före inklusion i studien. Tidigare HER2-positiv sjukdom.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2020-12-16)

Tillbaka till listan