Inloggad som:

avslutad_DESTINY-06

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_DESTINY-06
Randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av trastuzumab deruxtecan (T-DXd) jämfört med standardbehandling hos pat med metastaserad HER2-låg, hormonreceptorpositiv bröstcancer som försämrats under hormonbehandling med eller utan tillägg av CDK4/6-hämmare (DESTINY-Breast06)
A phase III, Randomized, Multi-center, Open-label Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd)Versus Investigators Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive Breast Cancer Patients whose Disease has Progressed on Endocrine Therapy in the Metastatic Setting (DESTINY-Breast06)
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att undersöka om Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) är effektivt och säkert vid behandling av patienter med metastaserad bröstcancer av typen hormonreceptorpositiv med lågt uttryck av HER2, jämfört med standardbehandling (paklitaxel, nab-paklitaxel eller capecitabin).
Mer information om studien för vårdgivare
Verifierad avancerad eller metastaserad bröstcancer med HER2-låg (IHC Her2 >0-2+ och SISH negativ), hormonreceptorpositiv bröstcancer. Progressiv sjukdom efter minst två tidigare linjer endokrin terapi mot metastserad sjukdom, med eller utan målinriktad behandling. Biopsimaterial från metastas krävs
ECOG 2 eller högre, signifikanta samtidiga sjukdomar, pågående eller tidigare besvär av interstitiell lungsjukdom/pneumonit, tidigare behandling med anti-HER2-terapi, strålbehandling mot bröstkorgen < 4 veckor före inklusion i studien. Tidigare HER2-positiv sjukdom.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-08-23)

Tillbaka till listan