Inloggad som:

CNIS793B12301

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CNIS793B12301
En randomiserad dubbelblindad FAS 3 studie som jämför NIS793 i kombination med gemcitabin och nab-paklitaxel mot placebo i kombination med gemcitabin och nab-paklitaxel vid första linjens behandling av metastaserad pankreas duktal adenocarcinom (mPDAC)
A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study, comparing NIS793 in combination with gemcitabine and nab-paclitaxel versus placebo combined with gemcitabine and nab-paclitaxel for first line treatment of metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (mPDAC)
PLACEHOLDER
En randomiserad, dubbelblindad, fas III-studie som jämför NIS793 i kombination med gemcitabin och nab-paklitaxel mot placebo i kombination med gemcitabin och nab-paklitaxel som första linjens behandling vid metastaserat duktalt adenocarcinom i bukspottkörteln (mPDAC). Det finns två behandlingsalternativ med kemoterapi i första linjen för patienter med mPDAC. I denna studie undersöks tilläggsbehandling med NIS793 som man ger tillsammans med en av de kemoterapibehandlingar som ges enligt klinisk praxis för att se om kemoterapin kan bli mer effektiv. Medan kemoterapi påverkar alla delande celler, är NIS793 är en riktad behandling, en så kallad monoklonal antikropp, som blockerar ett ämne som kallas Transforming Growth Factor β (TGF-β). TGF-β är ett av de signalämnen som reglerar celltillväxt och kan underlätta tumörens tillväxt och minska effekten av cytostatikabehandling. Genom att blockera TGF-β med hjälp av NIS793 är förhoppningen att kemoterapibeh kan komma att bli mer effektiv.
Mer information om studien för vårdgivare
1) Histologisk eller cytologiskt verifierad metastaserad pankreas cancer (duktalt adenocarcinom ) som är lämplig för första linjens behandling och inte tänkbar för kurativ kirurgi 2) ECOG 0-1 3) Minst en mätbar lesion enligt RECIST 1.1
1) Ej tidigare behandlad för metastaserad pankreas cancer (duktal adenocarcinom) 2) Strålbehandling < 4 veckor före behandlingsstart 3) Nedsatt hjärtfunktion eller kliniskt signifikant hjärt – kärlsjukdom 4) Kvarstående perifer neuropati > grad 1 (CTCAE v5.0)
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2023-02-02)

Tillbaka till listan