Inloggad som:

avslutad_CheckMate 602, CA209-602

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_CheckMate 602, CA209-602
En öppen randomiserad fas III studie av kombinationer av Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason i recidiverande och refraktärt multipelt myelom (rrMM)
An Open-Label, Randomized Phase 3 Trial of Combinations of Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomide and Dexamethasone in Relapsed and Refractory Multiple Myeloma- CheckMate 602: CHECKpoint Pathway and nivoluMAb Clinical Trial Evaluation 602
PLACEHOLDER
Att undersöka om tillägg av nivolumab till pomalidomid och dexametason ökar den kliniska nyttan som mäts som progressionsfri överlevnad och tumörrespons jämfört med med enbart pomalidomid och dexametason hos patienter med återkommande och/eller resistent multipelt myelom.
Mer information om studien för vårdgivare
Fått 2 eller fler regimer med åtminstone 2 konsekutiva cykler av antingen en immunomodulator eller en proteasomhämmare eller en kombination.
Tidigare behandling med pomalidomide, elotuzumab, nivolumab eller annan PD-1/PD-L1 hämmare. Aktiv plasmacellsleukemi. Patienter med benmärgs eller extramedullärt plasmacytom som enda tecken på plasmacellsdyskrasi
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan