Inloggad som:

CANOVA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

CANOVA
En fas 3, multicenter, randomiserad, öppen studie med venetoclax och dexametason jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med t(11;14) positiv relapserande eller refraktärt multipelt myelom
A Phase 3, Multicenter, Randomized, Open Label Study of Venetoclax and Dexamethasone Compared with Pomalidomide and Dexamethasone in Subjects with t(11;14)-Positive Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
PLACEHOLDER
Canova är en klinisk läkemedelsstudie där man vill jämföra effektiviteten av venetoclax och dexametason jämfört med pomalidomid och dexametason hos patienter med t(11;14) positiv relapserande (återfall) eller refraktärt (svarar ej på behandling) multipelt myelom.
Mer information om studien för vårdgivare
≥ 18 år. Konfirmerad MM enligt IMWG-kriterier. Mätbar sjukdom vid screening. t(11;14)-positiv konfirmerad av FISH-analys. Minst 2 tidigare behandlingslinjer, dokumenterad sjukdomsprogress på eller inom 60 dgr, ej svarat på behandling med lenalidomid, tidigare fått behandling med proteasominhibitor
Tidigare behandling med venetoclax eller annan BCL-2 hämmare eller pomalidomid. Andra aktiva maligniteter, inklusive myelodysplastiskt syndrom (MDS), inom de senaste 3 åren. Pågående graft-versus-host disease om tidigare stamcellstransplantation.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-10-24)

Tillbaka till listan