Inloggad som:

BO44426 - Krascendo Lung 170 - studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BO44426 - Krascendo Lung 170 - studien
BO44426
BO44426; En öppen multicenterstudie i fas Ib/II som utvärderar säkerhet, aktivitet och farmakokinetik för GDC-6036 i kombination med andra cancerbehandlingar hos patienter med tidigare obehandlad avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med KRAS G12C-mutation
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att utvärdera säkerhet, farmakokinetik och aktivitet för GDC-6036 i kombination med andra cancerläkemedel hos patienter med tidigare obehandlad, avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som har en KRAS G12C-mutation
Mer information om studien för vårdgivare
- ECOG/PS 0-1 - inte aktuell för kirurgi eller radiokemobehandling - mätbar sjukdom enl. resist 1.1 - Bekräftelse av biomarkörlämplighet - Representativa tumörvävnad samt patologirapport måste finnas tillgänliga.
symtomgivande CNS-metastaser - annan malignitet inom 5år - tidigare behandling med KRAS hämmare - känd överkänslighet met pembrolizumab eller GDC-6036 - historik av idiopatisk pulmonell fibros, organisernde pneumonit mm. - okontrollerad tumörrelaterad smärta samt andra okontrollerade symtom
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-21)

Tillbaka till listan