Inloggad som:

BEN-R

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BEN-R
Test-retest reliabilitet av benvolymmätning och av lokal vätska i benen hos patienter med stabilt benlymfödem.
Test-retest reliabilitet av benvolymmätning och av lokal vätska i benen hos patienter med stabilt benlymfödem.
PLACEHOLDER
Två mättillfällen med 14 dagar emellan för att undersöka intrabedömarreliabiliteten i mätmetoderna: benvolym baserad på omfångsmätning var 4:e cm, lokal vävnadsvätska, konsistensökning i benen, vikt, upplevelse av tyngd- och spänningskänsla. Fysisk aktivitet.
Mer information om studien för vårdgivare
Uni- eller bilateralt benlymfödem, primärt eller sekundärt. Stabilt lymfödem i minst 6 mån. Kompressionsstrumpor ska bäras dagligen eller dygnet runt enligt befintlig behandlingsplan.
Generaliserad cancersjukdom. Tidigare kirurgi i nedre extremitet. Språkbegränsningar. Måttlig till grav kognitiv svikt. Annan cirkulationssjukdom eller njursjukdom som kan ge bensvullnad. Muskulär dysfunktion i benen.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan