Inloggad som:

avslutad_BEATcc

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_BEATcc
En randomiserad fas III-studie som jämför standardkemoterapi plus bevacizumab med eller utan atezolizumab vid spridd, kvarstående eller återfall av livmoderhalscancer
A Randomized Phase III Trial of Platinum Chemotherapy Plus Paclitaxel With Bevacizumab and Atezolizumab Versus Platinum Chemotherapy Plus Paclitaxel and Bevacizumab in Metastatic (Stage IVB), Persistent, or Recurrent Carcinoma of the Cervix
PLACEHOLDER
En fas III, prövarinitierad klinisk läkemedelsprövning där forskningspersonerna randomiseras (lottas) till antingen standardbehandling (cisplatin, paclitaxel och bevacizumab) eller standardbehandling plus atezolizumab. Forskningspersonerna ska vara patienter med fjärrmetastaser, kvavarande tumör efter primärbehandling eller med återfall av livmoderhalscancer. Atezolizumab är en antikropp riktad mot PD-L1 (en sk immun-checkpoint) och verkar genom att ta bort den hämmande effekten på immunförsvaret som cancercellerna utövar och istället möjliggöra för T-cellerna att aktiveras och hitta och attackera tumörcellerna. Man har sett resultat i studier som pekar på att bevacizumab och atezolizumab får synergieffekter när de ges tillsammans. Man behandlas i studien med intravenös infusion en gång var tredje vecka. Studien är oblindad, så det är känt vilken behandling varje patient får.
Mer information om studien för vårdgivare
- Kvinnliga patienter, 18 år eller äldre. - Bekräftad diagnos: metastaserad, kvarvarande eller återkommande livmoderhalscancer som ej är aktuell för botande behandling. - En tumörbiopsi är obligatorisk vid inklusion (arkiverad eller nytagen). - Mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1.
- Annan malignitet, hjärnmetastaser, magtarmsjukdom, hög blödningsrisk, autoimmun sjukdom, operation senaste månaden, gravid/ammande. - Patient som tidigare behandlats med kemoterapi utom vid samtidig stålbehandling. - Patient som tidigare behandlats med checkpointhämmare.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-11-17)

Tillbaka till listan