Inloggad som:

avslutad_Amplitude

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Amplitude
En randomiserad, dubbelblindad fas III studie som vill jämföra effekten och säkerheten av niraparib + abirateronacetat + prednison vs placebo + abirateronacetat + prednison hos patienter med HRR genmuterad kastrationskänslig metastaserad prostatacancer (mCSPC).
A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Study of Niraparib in Combination with Abiraterone Acetate and Prednisone Versus Abiraterone Acetate and Prednisone for the Treatment of Participants with Deleterious Germline or Somatic Homologous Recombination Repair (HRR) Gene-Mutated Metastatic Castration-Sensitive Prostate Cancer (mCSPC)
PLACEHOLDER
En randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind multinationell fas III studie som vill utvärdera effekten och säkerheten av niraparib + abirateronacetat och prednison jämfört med placebo + abirateronacetat och prednison hos patienter med germline eller somatisk HRR genmuterad kastrationskänslig prostatacancer. Studien består av fyra faser: 1. prescreeningsfas för biomarkörurval 2. screeningsfas för att säkerställa att patienten uppfyller alla krav för deltagande i studien 3. behandlingsfas som kommer att pågå tills patienten får ett återfall av sin cancersjukdom, radiologiskt bekräftad (upp till 41 månader) 4. uppföljningsfas (Follow up) där patienten följs i upp till 5 år efter sista dosen av studieläkemedlet
Mer information om studien för vårdgivare
Män >18 år, hormonkänslig(mCSP) spridd prostatacancer med avvikande germline eller somatiska förändringar i HRR gener (homologous recombination repair), minst en benmetastas, ECOG PS ≤ 2, behandlas med ADT enligt läkarens ordination. Se vidare inklusion/exklusionskriterier
Patologiskt resultat som överensstämmer med småcellig duktal eller neuroendokrin carcinom i prostata, tidigare behandling med PARP inhibitor, tidigare behandling med androgen receptorhämmare (ex: ketokonazol för prostatacancer, apalutamide, enzalutamide, darolutamide), immunterapi eller strålning
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan