Inloggad som:

avslutad_ALTA-1L

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ALTA-1L
En öppen fas 3-multicenterstudie av brigatinib (AP23116) jämfört med crizotinib hos patienter med ALK-positiv framskriden lungcancer.
A phase 3 multicenter open-label study of Brigatinib (AP26113) versus Crizotinib in patients with ALK-positive advanced lung cancer.
PLACEHOLDER
En öppen randomiserad multicenterstudie där Brigatinib jämförs med Crizotinib avseende effekt och säkerhet. Tablett Brigatinib eller kapsel Crizotinib tas dagligen. Byte från Crizotinib till Brigatinib kan bli aktuellt vid bristande effekt.
Mer information om studien för vårdgivare
ALK-positiv icke småcellig lungcancer (NSCLC) stadium IIIB eller IV. Vävnadsmaterial för analys på centralt lab. Minst en mätbar lesion. ECOG ≤2. Normal QT-tid.
Tidigare TKI inkl ALK-hämmare. Tidigare erhållit mer än 1 systemisk regim för stadium IIIB eller IV. Symtomatiska CNS metastaser, ryggmärgskompression, okontrollerad hypertoni, interstitiell lungsjukdom, signifikant okontrollerad kardiovaskulär sjukdom.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan