Inloggad som:

avslutad_ALT GIST

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ALT GIST
ALT GIST: En randomiserad fas II-studie av imatinib givet växelvis med regorafenib jämfört med enbart imatinib som primärbehandling för patienter med avancerad gastrointestinal stromatumör (GIST).
A randomised phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib alone for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumour (GIST).
PLACEHOLDER
Tyrosinkinashämmaren imatinib (I) är standardbehandling i första linjen vid avancerad GIST. Regorafenib (R) är godkänt för avancerad GIST i 3:e linjen. Denna studie randomiserar standardbehandlingen mot en variant där I omväxlas med R baserat på teori om bl.a. mindre resistensutveckling.
Mer information om studien för vårdgivare
->18 år -histologiskt verifierad GIST -inoperabel metastatisk sjukdom -ingen tidigare behandling med tyrosinkinashämmare för metastatisk sjukdom -ECOG PS 0-2 -mätbar sjukdom enligt RECIST 1.1 -adekvat benmärgs-, lever- och njurfunktion -tumörvävnad tillgänglig för central eftergranskning
-samtidig magtarmsjukdom som hindrar absorptionen av studieläkemedlen -behandling med terapeutiska doser av warfarin -hjärnmetastaser -PDGFR D842V-mutation -oförmåga att svälja tabletter -allvarliga arteriovenösa sjukdomar under de senaste 6 månaderna -dåligt kontrollerat blodtryck
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-25)

Tillbaka till listan