Inloggad som:

avslutad_ADAURA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ADAURA
En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie för att bedöma effekt och säkerhet av AZD9291 jämfört med placebo hos patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB–IIIA som är positiv för EGFR-mutation efter fullständig resektion med eller utan adjuvant cytostatikabehandling (ADAURA)
A Phase III, Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Multi-centre, Study to Assess the Efficacy and Safety of AZD9291 Versus Placebo, in Patients With Epidermal Growth Factor Receptor Mutation Positive Stage IB-IIIA Non-small Cell Lung Carcinoma, Following Complete Tumour Resection With or Without Adjuvant Chemotherapy
PLACEHOLDER
Diagnostiserats och genomgått kirurgisk behandling mot lungcancer. Många patienter får ändå tillbaka sin tumörsjukdom trots efterbehandling med cellgifter. I vissa fall uppstår mutationer (EGFRm). Studien ska ta reda på om AZD9291 är effektivt som behandling för patienter med positiv EGFRm.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologisk bekräftad diagnos av primär icke-småcellig lungcancer. Patienterna måste klassificeras postoperativt som steg IB, II eller IIIA. Bekräftelse av det centrala laboratoriet att tumören har EGFR-mutation Komplett kirurgisk resektion av den primära NSCLC är obligatorisk.
Preoperativ eller postoperativ eller planerad strålbehandling för nuvarande lungcancer. Preoperativ (neoadjuvant) platinabaserad eller annan kemoterapi. Tidigare anticancer behandling förutom standard platinabaserad dubbel postoperativ cellgift.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-02-05)

Tillbaka till listan