Inloggad som:

ABC-SE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ABC-SE
En klinisk prövning för att jämföra effekt och tolerabilitet av atorvastatin i tillägg till endokrin behandling med fokus på resistensmekanismer till endokrin behandling (fulvestrant / aromatashämmare) hos patienter med avancerad bröstcancer.
A Clinical Trial to Compare Efficacy and Tolerability of Atorvastatin in Addition to Endocrine Treatment with Focus on Mechanisms of Resistance to Endocrine Treatment (fulvestrant/aromatase inhibitors) in Patients With Advanced Breast Cancer.
PLACEHOLDER
Testa hypotesen att tillsats av HMGCR hämmare, såsom statiner, kommer att öka effekten av den endokrina behandlingen i metastatserad bröstcancer. Den primära undersökningsvariabeln är klinisk nytta, efter första linjens endokrina behandling ensam jämförd med endokrin terapi plus statin.
Mer information om studien för vårdgivare
- Kvinnor med generaliserad bröstcancer (ER+/HER2 negativ) som planeras för endokrin behandling. - Metastatisk bröstcancer diagnos identifierad via radiologisk eller klinisk undersökning. - Ålder >18 år. - Performance status ≤ 2 (ECOG).
- Pågående kolesterolsänkande behandling för första fasen av studien. - Hjärnmetastaser som enda "site" för metastatisk sjukdom.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan