Till regionspecifikt innehåll

Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen.

Planen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten. Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Cancerstrategi i norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen – 2025

Regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen

Cancerplanen gäller för perioden 2019–2021 och har fastställts av förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet, att gälla från och med 190601.

Cancerplanen bygger på tidigare utvecklingsplaner och inkluderar också kompetensförsörjning och nivåstrukturering, som tidigare har redovisats i separata planer.

Regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019–2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Processarbetsgruppernas underlag till Cancerplanen 

Bilaga 2A Barnonkologi (pdf)

Bilaga 2B Radiologi, Röntgen (pdf)

Bilaga 2C Blodcancer (pdf)

Bilaga 2D Bröstcancer (pdf)

Bilaga 2E Cancerrehabilitering (pdf)

Bilaga 2F Cancer utan känd primärtumör, CUP (pdf)

Bilaga 2G Gynekologisk cancer (pdf)

Bilaga 2H Hjärntumörer (pdf)

Bilaga 2I Hudmelanom, hudcancer (pdf)

Bilaga 2J Huvudhalscancer (pdf)

Bilaga 2K Tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Bilaga 2L Livmoderhalscancerprevention (pdf)

Bilaga 2M Lungcancer (pdf)

BIlaga 2N Mammografiscreening (pdf)

Bilaga 2O GEP-NET (pdf)

Bilaga 2P Njurcancer (pdf)

Bilaga 2Q Palliativ process (pdf)

Bilaga 2R Patologi, målnivåer (pdf)

Bilaga 2S Peniscancer (pdf)

Bilaga 2T Vägen in i cancervården, Prevention, Primärvård (pdf)

Bilaga 2U Prostatacancer (pdf)

Bilaga 2V Sarkom (pdf)

Bilaga 2W Sköldkörtelcancer (pdf)

Bilaga 2X Testikelcancer (pdf)

Bilaga 2Y Cancer i urinblåsa och urinvägar (pdf)

Bilaga 2Z Tumörer i övre mag-tarmkanalen (pdf)

Uppföljning av den regionala cancersplanen

Uppföljning (2019) av regional cancerplan 2019—2021 (pdf)

Tidigare uppföljningar

Uppföljning (2018) av regional utvecklingsplan för cancervården 20162018 (pdf)

Uppföljning (2017) av Regional utvecklingsplan för cancervården 2016–2018 (pdf)

Tidigare regionala utvecklingsplaner

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 2016–2018 (pdf)

Bilaga 1 Målnivåer till utvecklingsplan 2016–2018  (pdf)

Regional utvecklingsplan för cancerområdet RCC 2013–2015 rev 2014 (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Cancerplanen för 2020–2023 har tagits fram i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare samt allmänheten..

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Regional cancerplan Södra sjukvårdsregionen

cancerplanDen nya cancerplanen Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019–2022 har tagits fram enligt regeringens förordning som förtydligades i Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. I cancerplanen vidareutvecklas den nationella cancerstrategin, och den nya inriktningen har ett tydligare fokus på patientens ställning och preventiva insatser för tidig diagnostik genom screeningprogram.

Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården, Regeringskansliet

Nya områden är barn med cancer och jämlik tillgång till medicinteknik. Cancerplanen följer indelningen i regeringens förordning, men innehåller även en demografisk bakgrund för Södra sjukvårdsregionen samt områden som är specifika för den Södra sjukvårdsregionen.

I den nya cancerplanen för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med cancervården poängteras:

 • tydligt fokus på tidig diagnostik
 • satsning på barn med cancer
 • rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer

Underlaget till cancerplanen har tagits fram av RCC Syds medarbetare tillsammans med cancersamordnare, regionala patientprocessledare och kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen. Den regionala cancerplanen godkändes av Södra regionvårdsnämnden 3 maj 2019.

Cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2019-2022, version 20190701

Power Point-presentation cancerplan för södra sjukvårdsregionen

Vill du beställa tryckt exemplar av cancerplanen kontakta Ingrid Vogel

Sydöstra sjukvårdsregionens strategiska utvecklingsplan

Strategisk utvecklingsplan för 2015-2018

Strategisk utvecklingsplan

Regionalt cancercentrum sydöst ska utveckla cancervården för invånarna i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Under 2011 togs en handlingsplan fram. Till grund för planen finns elva utvecklingsområden, kopplade till en vision och sex löften som regionens sjukvårdsledning har avgett till patienterna och invånarna i vår region.

 Vision

”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det.” 

 Löften till patienterna

Sex löften RCC Sydöst

En resultatredovisning tas fram för att visa hur väl cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen lever upp till löftena. Den finns som både samlad rapport och per diagnos och publiceras i maj och november.

Utvecklingsområden

För att kunna uppfylla våra löften till patienterna och förverkliga målen i den nationella cancerstrategin har vi identifierat de viktigaste utvecklingsområdena. Genom att stötta förändringar inom dessa områden kommer vi att tydligt förbättra hela cancervården. 

 • Prevention och hälsofrämjande - Vi ska stötta folkhälsoarbete och främja tidig upptäckt av cancersjukdomen. 
 • Diagnostisk tillgänglighet - Vi ska arbeta för att minska cancerpatienters väntan på undersökningstider och svar. 
 • Cancerläkemedel - Vi ska öka tydligheten för hur cancerläkemedel ska användas och finansieras. 
 • Cancerkoordinator/kontaktsjuksköterska - Vi ska arbeta för att cancerpatienter får en namngiven kontaktperson som samordnar hela vårdkedjan.
 • Lindrande insatser - Vi ska utveckla lindrande insatser för patienterna i samtliga sjukdomsfaser. 
 • Nivåstrukturering - Vi ska se över vilka sjukhus och regioner som har bäst förutsättningar att utföra olika insatser i cancervården. 
 • Kompetensförsörjning - Vi ska arbeta för en säkerställd god kompetens inom cancervården.
 • Vårddokumentation och IT-stöd - Vi ska driva utvecklingen av gemensamt IT-stöd och samlad vårddokumentation för att ge vårdgivaren bättre beslutsunderlag. 
 • Kvalitetsregister och vårdprogram - Vi ska tydliggöra resultat och utveckla kvalitetsarbetet inom cancervården. 
 • Forskning och utbildning - Vi ska arbeta för en samsyn mellan cancervården och högskolorna kring vilka utbildningar som behövs. 
 • Nationellt samarbete - Vi ska stödja samverkan med andra regionala cancercentrum.

Cancerplan i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros cancerplan gäller till och med 2018. Från och med 2019 och fram till och med 2021 gäller en uppdaterad versionen av cancerplanen. På den här sidan hittar du gällande cancerplan, tidigare versioner och information om arbetet med cancerplanen.

Cancerplan i Uppsala Örebro

Kontakt

porträtt

Jessica Nordlander

enhetschef

RCC Uppsala Örebro

Regional utvecklingsplan för Västra sjukvårdsregionen

Sedan våren 2015 finns det en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål. 

Bild på omslagUtgångspunkten i planen är hur en långsiktigt hållbar cancervård kan skapas. Bakgrunden är bland annat att allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer, vilket ställer ökade krav på cancervården.

De utvecklingsområden som har valts ut är:

 • Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård
 • Förebyggande insatser och evidensbaserad screening 
 • Tidig upptäckt av cancer 
 • Sammanhållna patientprocesser 
 • God palliativ vård 
 • Kompetensförsörjning, forskning och verksamhetsutveckling

Planen belyser vad som behöver göras på både regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Arbetet med att ta fram planen har letts av Bo Hallin, projektledare vid RCC Väst. Den har tagits fram i samarbete med både patientrepresentanter, förvaltningsledning och centrala kanslier.

Planen beslutades under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Halland. Det kommer att skickas ut en tryckt version till flertalet chefer i regionerna och planen finns även att läsa på webben för alla som är intresserade.

Utvecklingsplanen har karaktären av en förändringsagenda. Förhoppningen är att det ska bli ett dokument som engagerar medarbetare och ledare på alla nivåer inom det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utvärdering av genomslaget av den regionala utvecklingsplanen

Projektrapporten "Utvärdering av genomslaget av den regionala cancerplanen i västra sjukvårdsregionen med Concept Mapping" (pdf)

Konceptkartor (pdf)

Ladda ner eller beställ en tryckt version

Tryckta exemplar av utvecklingsplanen kan beställas av verksamheter i cancervården genom Adress- och distributionscentrum vid Regionservice i Västra Götalandsregionen.

Planen beställs i buntar om 5 exemplar och beställningen  kan göras via formulär på webbplatsen:  http://www.vgregion.se/adc (Använd sökordet "cancervård" i databasen.) Det går också bra att skicka en beställning via e-post som skickas till: adress.distributionscentrum@vgregion.se