Möt Per Henrik Edqvist - Ny IPÖ-samordnare för RCC

Sidan publicerades 8 februari 2024

Under hösten 2023 anställdes Per-Henrik Edqvist som nationell samordnare för IPÖ då han efterträdde Maria Sörby. Nu berättar han om sin första tid i rollen hos RCC, hur nulägesbilden i IPÖ ser ut samt varför IPÖ är ett relevant verktyg.

Med en gedigen bakgrund inom bland annat cancerforskning inom projektkoordinering samt administrativ chef för U-CAN-projektet mellan 2016 och 2023 har Per-Henrik kastats in direkt i hetluften och har på kort tid fått lära sig mycket om IPÖ-verksamheten.

- Den inledande tiden på RCC och med IPÖ har varit både rolig och utmanande.PH-Edqvist_200x200.jpg Någon nämnde att inlärningskurvan kommer att bli både brant och lång, vilket stämde. De största utmaningarna i början har varit att lära känna alla nya kollegor runt om i Sverige och förstå deras respektive roller och funktioner, samt att sätta mig in IPÖ-arbetets alla detaljer och sammanhang som inte varit uppenbara från ett utifrånperspektiv.

Trots den branta inlärningskurvan, så har den första tiden som nationell IPÖ-samordnare gått bra, mycket tack vare teamet som jobbar med IPÖ som visar på stor drivkraft och energi.

- Mitt intryck överlag är att IPÖ-verksamheten har ett starkt nationellt team med många drivna medarbetare som besitter mycket kunskap och erfarenhet för att driva vidare arbetet. Ett första fokus just nu är att utveckla IPÖ vad gäller organisation och arbetssätt för att uppnå ännu effektivare samordning både inom och utanför IPÖ/RCC, säger Per-Henrik Edqvist.

Flera fokusområden

Nu ligger fokus i arbetet på flera olika områden. Ett centralt fokus ligger på att göra de åtta diagnosområdena enhetliga i strukturen med syfte att underlätta för framtida integrationslösningar med andra system. En större enhetlighet skulle förenkla samarbetet över diagnosgränserna och göra det lättare att starta upp nya IPÖ-diagnoser i framtiden.

Andra områden som prioriteras i arbetet är även:

  • Uppstart och utökning av IPÖ till fler diagnosområden. Många diagnoser står redan idag och knackar på dörren och förberedelser för detta görs genom att exempelvis söka extra finansiering.
  • Kartläggning av arbete med systemintegrationer för att kunna få så mycket automatöverföring av data till IPÖ som möjligt. Vilket minskar behovet av manuell inmatning i olika system och sparar därmed tid inom vården
  • Utveckling av en ny strategi för implementering av IPÖ vid nya sjukhus, som bygger på att bättre utnyttja den lokala kompetensen som finns på olika RCC runt om i landet.

”Behöver vara lyhörda för behoven”

- IPÖ fyller idag en viktig funktion inom cancervården med för närvarande åtta cancerdiagnoser i drift på flera sjukhus och platser runt om i Sverige. En stor framgångsfaktor har varit att IPÖ utvecklats av vårdprofessionen för vårdprofessionen och har därför anpassats efter de behov som vården upplever sig ha. En annan stor fördel med IPÖ är att systemet redan finns uppbyggt, är moget och behöver inte vänta på ytterligare utveckling, vilket underlättar när nya sjukhus och regioner vill börja använda sig av systemet. Nu hoppas man att patientöversikterna ska bli en självklarhet inom vården.

Man har också sett nyttan som patientöversikterna bidrar med på olika nivåer i verksamheterna och vilken skillnad de kan göra för både patienter och vårdgivare.

- Det känns givande att fortsätta arbeta med IPÖ för att fler ska få upp ögonen för patientöversikternas möjligheter och betydelse. Samtidigt behöver vi vara lyhörda för behoven hos patienter, vårdpersonal och andra intressenter samt hålla oss uppdaterade med utvecklingen runt omkring oss, säger Per-Henrik.

Hur gör du om du vill testa IPÖ på din klinik?

Om du vill testa hur IPÖ fungerar och ser ut så finns det testversioner på RCC:s hemsida som du kan använda. Är du intresserad av att införa IPÖ i verksamheten på ditt sjukhus eller klinik finns det bra stöd att hämta från IPÖ centralt.

Initiativet att införa IPÖ kan komma från ledningsnivå eller från personalnivå. Det viktiga är att man förankrar arbetssättet med IPÖ bland chefer, personal och användare i samband med införandet eftersom det kan påverka hur man tidigare arbetat. Några av fördelarna med IPÖ är att det bland annat effektiviserar multidisciplinära konferenser, gör patienter delaktigare i vårdmötet och skapar bra beslutsunderlag för verksamhetsledningen. Man kan därför behöva förklara – på alla nivåer – varför den extra tiden det (i dagsläget) tar att registrera uppgifter i IPÖ uppväger nyttan för verksamheten i stort.

Har du frågor eller vill starta IPÖ i din verksamhet? Kontakta per-henrik.edqvist@rccmellan.se så hjälper han dig att etablera kontakt med någon av diagnoskoordinatorerna.

Läs mer om IPÖ

Testa IPÖ här