Medel att söka för att förstärka arbetet med EU:s cancerplan

Sidan publicerades 15 november 2021

Pandemin har slagit hårt mot patienterna, vårdpersonalen och hälso- och sjukvården i EU. För att hantera effekterna av covid-19-krisen och för att stärka utvecklingen för bättre hälsa har EU inrättat programmet EU för hälsa 2021–2027. Nu finns medel att söka i 13 aktuella utlysningar för att bland annat förstärka arbetet med EU:s cancerplan.

EU-kommissionen har identifierat arbetet mot cancer som ett prioriterat område, och programmet EU för hälsa är en av de finansieringsmekanismerna som finns för att kunna stärka det arbetet på europeisk nivå.

Inom ramen för EU för hälsa-programmet finns just nu följande 13 öppna utlysningar för medel (Action Grants) till olika fördjupande arbeten och projekt inom cancerområdet. Utlysningarna har olika villkor och förutsättningar vad gäller vem som kan ansöka, projektets förväntade resultat och aktiviteter. Samtliga utlysningar är öppna till 25 januari 2022.

Utlysningar för medel inom cancerområdet, Europeiska kommissionen

För att underlätta tolkningen av texterna i varje enskild fall kan du vända dig till Vinnova eller Folkhälsomyndigheten.

Vinnova

Folkhälsomyndigheten

EU-programmen EU för hälsa och Horisont Europa

Hälsoprogrammen är komplementära och har olika inriktning, Horisont Europa är inriktat på forskning och innovation och EU för hälsa ska användas för implementera innovationer i de europeiska vårdsystemen.

EU för hälsa omfattar 5,1 miljarder euro, vilket är nästan tio gånger mer än EUs tidigare hälsoprogram. I det nya programmet har utbudet av åtgärder har utvidgats avsevärt. Insatserna ska bidra till att förbättra hälsan i EU, stödja kampen mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa och främja EU:s beredskap och förmåga att effektivt hantera framtida hälsokriser.

En stor del av den ökade budgeten kommer att gå till direkta och indirekta återhämtningsåtgärder efter pandemin, men andra områden är också högt prioriterade.

I februari 2021 lanserades den nya EU-planen mot cancer, som innehåller strategi, detaljerad handlingsplan och budget på 4 miljarder euro. Pengarna är öronmärkta medel från program och forskning och ska användas för att öka möjligheter och minska ojämlikheter i cancervården genom prevention, tidig upptäckt, diagnos och behandling och livskvalitet för cancerpatienter och överlevare.

Pär Vikström, utredare och internationell samordnare på Folkhälsomyndigheten, varför är EU:s hälsoprogram så viktiga för utveckling av cancerområdet?

– EU-kommissionen har identifierat arbetet mot cancer som ett prioriterat område för unionen. EU för hälsa är en av de finansieringsmekanismerna som finns för att kunna stärka arbetet mot cancer på europeisk nivå. Det finns två program, Horisont Europa som är ett forskningsprogram och EU för hälsa som är mer fokuserat på att implementera EUs politik – bland annat i kampen mot cancer - på en mer praktiskt nivå. Det innebär att ta politik till praktiskt arbete och även implementera forskningsresultat där det är lämpligt.

– En annan viktig del är att det nu finns betydande resurser under åren 2021-2027 att nyttja och använda.

Vem eller vilka aktörer kan söka medel i utlysningarna?

– Generellt är det organisationer, myndigheter, civila samhället, högskolor universitet som är registrerade i respektive medlemsland. Man kan inte söka medel som privatperson.

Fakta om EU för hälsa

EU för hälsa har inrättats genom förordning (EU) 2021/522 och ska ge finansiering till stödberättigade enheter, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer från EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet.

Förordning (EU) 2021/522, Europeiska unionen

Med programmet EU för hälsa satsar EU på insatser som kompletterar medlemsländernas folkhälsopolitik och där EU tillför ett mervärde. Insatserna ska bidra till ett eller flera målen:

 1. Förbättra och främja hälsan i EU
  • Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder
  • Hälsoinitiativ och samarbete på det internationella planet
 2. Bekämpa internationella hälsohot
  • Förebyggande åtgärder, beredskap och insatser mot internationella hälsohot
  • Komplettering av nationell lagerhållning av krisnödvändiga produkter
  • Inrättande av en reserv av hälso- och sjukvårdspersonal och stödpersonal 
 3. Förbättra läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter
  • Förbättrad tillgång på ekonomiskt överkomliga läkemedel och medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter
 4. Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och deras resiliens och resurseffektivitet
  • Bättre hälsodata, digitala verktyg och tjänster och digitalisering av hälso- och sjukvården
  • Bättre tillgång till hälso- och sjukvård
  • Utveckling och genomförande av EU:s hälsoskyddslagstiftning och evidensbaserat beslutsfattande 
  • Integrerat arbete mellan ländernas hälso- och sjukvård