Utvecklat och uppdaterat vårdprogram för palliativ vård

Sidan publicerades 19 mars 2021

Palliativ vård är en vårdform sprungen ur en tydlig vårdideologi som syftar till att lindra lidande och öka möjligheterna till god livskvalitet för patienter med obotlig sjukdom och deras närstående. Med dagens terminologi skulle man kunna säga att det är en tydligt personcentrerad vårdform.

Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård bidrar till att beskriva den kunskapsbas som finns inom området och till att skapa förutsättningar för likvärdig palliativ vård i hela landet. Nu är vårdprogrammet reviderat och publicerat på cancercentrum.se.

Vårdprogrammet, som beskriver palliativ vård oavsett diagnos och bostadsort, riktar sig till såväl vårdpersonal och beslutsfattare som till patientföreträdare och allmänhet. Patienter med palliativa vårdbehov och deras närstående finns överallt inom vård och omsorg, och därför måste det finnas en god allmän kompetens.

Elisabet Löfdahl

‒ Det är viktigt att vårdprogrammet nu får en stor spridning och att så många som möjligt tar del av det, säger Elisabet Löfdahl, överläkare i palliativ medicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i styrgruppen.

‒ Det är många olika professioner som behöver grundläggande kunskaper om palliativ vård, exempelvis undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer och dietister.

Omfattar hela vårdförloppet

Vid revideringen har vårdprogrammet bytt namn till enbart Palliativ vård. Detta gjordes för att belysa att vårdprogrammet nu handlar om hela det palliativa vårdförloppet, inte enbart om vård i livets slutskede.

Kunskapen och erfarenheten ökar om att palliativa vårdinsatser och ett palliativt förhållningssätt är av god nytta för patienter och närstående under hela sjukdomsförloppet, även när livsförlängande behandling pågår.

Vårdprogrammet beskriver den organisatoriska strukturen för palliativ vård. Den delas upp i två vårdnivåer: En bred allmän palliativ vård som bedrivs inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och på vårdavdelningar vid sjukhusen, respektive specialiserad palliativ vård, där patienter med komplexa behov vårdas. Den vårdformen bör omfatta slutenvårdsplatser, hemsjukvårdsteam och konsultverksamhet.

Nyheter i vårdprogrammet för palliativ vård

  • utvecklade avsnitt om vårdetik och om kommunikation under hela vårdförloppet, med patienter och närstående.
  • utökade avsnitt om omvårdnad och om palliativ medicin.
  • beskrivning av önskvärd planering och dimensionering av palliativ vård.
  • nytt kapitel om psykosocialt stöd.
  • beskrivning av lagstadgat stöd som ska erbjudas till barn och unga som närstående.
  • komplexiteten kring den multisjuka patienten lyfts fram.
  • nödvändigheten av individuell bedömning av en patients behov och önskemål poängteras.

Ta del av vårdprogrammet i sin helhet i RCC:s Kunskapsbank.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård, Kunskapsbanken

Ett särskilt vårdprogram för palliativ vård för barn kommer att publiceras inom kort!